ประกาศจาก ก.พ. 236

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
   
มีทั้งหมด 8 ประเภททุน
 
    1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
    มีจำนวน 50 หน่วยทุน รวม 51 ทุน

 
    2. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
   ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 104 หน่วยทุน รวม 106 ทุน

 
    3. ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
    มีจำนวน 5 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

 
    4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

 
    5. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
    มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 2 ทุน

 
    6. ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2560
    (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 4 หน่วยทุน รวม 4 ทุน

 
    7. ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจำปี 2561
    (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 11 หน่วยทุน รวม 11 ทุน

 
    8. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 11 หน่วยทุน รวม 15 ทุน

 
   
ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละ 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุนให้เลือกสมัครได้ 1 หน่วยทุน
 

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2561  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  ใบสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเองของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ
ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2561
 
  กำหนดการสอบแข่งขัน  
  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  ระเบียบและวิธีการสอบการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน  
  ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัคร  
  หนังสืออนุญาตสมัครสอบ ก.พ.5  
  หนังสือรับรองการปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ (สนง. ก.พ. 5.1)
    (เฉพาะทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS))
 
 
ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
ตรวจดูรายละเอียด กำหนด วัน เวลา
และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
ได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ.ที่ http://scholar.ocsc.go.th, http://www.ocsc.go.th/scholarship

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561


 

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ต้อง "ดาวน์โหลดเอกสาร" รายละเอียดข้อกำหนดในการรับทุน ไปอ่านให้เข้าใจก่อน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ทางด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสอบ โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
คลิก เพื่อดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลด