ประกาศจาก ก.พ. 238

สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2567  
  แบบฟอร์มการรายงานตัวเพื่อรับทุน  
  ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง ปรับแก้ไขเวลาการทำแบบรายงานประวัติการศึกษาในการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ ประจำปี 2567
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
  ระเบียบและวิธีการสอบการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  ระเบียบและวิธีการสอบการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ ประจำปี 2567
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
 
 
  ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละ 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุนให้เลือกสมัครได้ 1 หน่วยทุน  
  ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัคร  
  กำหนดการสอบแข่งขัน  

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ต้อง "ดาวน์โหลดเอกสาร" รายละเอียดข้อกำหนดในการรับทุน ไปอ่านให้เข้าใจก่อน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ทางด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสอบ โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
คลิก เพื่อดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลด