ประกาศจาก ก.พ. 238
สมัครสอบ
26 พ.ย.- 24 ธ.ค. 58
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
ต้องชำระเงินภายใน
25 ธ.ค. 58
พิมพ์ใบสมัคร
19 ม.ค. 59 เป็นต้นไป
ค้นหาสถานที่สอบ
และผังสรุปที่นั่งสอบ
แผนที่
สถานที่สอบ

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
รับสมัครตั้งแต่วันที่26 พ.ย.- 24 ธ.ค. 58
   
มีทั้งหมด 6 ประเภททุน
 
    1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
    มีจำนวน 75 หน่วยทุน รวม 79 ทุน
 
    2. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
   ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 158 หน่วยทุน รวม 160 ทุน
 
    3. ทุนไทยพัฒน์ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 6 หน่วยทุน รวม 6 ทุน  
    4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 3 ทุน  
    5. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
    มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 3 ทุน
 
    6. ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2558
    (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 4 หน่วยทุน รวม 4 ทุน
 
   
ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละ 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุนให้เลือกสมัครได้ 1 หน่วยทุน
 

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2559  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบและวิธีการสอบการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัคร  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการสอบแข่งขัน  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการศึกษา ก.พ. 5  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ (สนง. ก.พ. 5.1)(เฉพาะทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS))  

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ