ประกาศจาก ก.พ. 234
ยินดีต้อนรับ
สมัครสอบ
ค้นหาใบตรวจสอบข้อมูล
และใบแจ้งการชำระเงิน
พิมพ์ใบสมัคร
และเลขประจำตัวสอบ
กำหนดสถานที่สอบ
และผังสรุปที่นั่งสอบ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไทยพัฒน์ ประจําปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  สำหรับผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ ในวันที่ 24-25 พ.ค.57 ให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ฯ ในเวลาและสถานที่ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ ทุนไทยพัฒน์  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ ทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาที่ประเทศจีน(GUCAS)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนกระทรวงวิทย์  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติม  
  หมายเหตุ เนื่องจาก ในวันสอบข้อเขียน อากาศค่อนข้างหนาว ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมเสื้อกันหนาวมาในวันสอบข้อเขียนด้วย  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐฯ  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐฯ  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบ และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐฯ  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการสอบแข่งขัน  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล สนง. ก.พ. 5  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ (สนง. ก.พ. 5.1)(เฉพาะทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (GUCAS))  

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ