คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
    ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ
     หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based)
     ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค
(Area-based)ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม
    หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2564
    (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)