คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
    ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562
    (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based)
ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
    ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)